بالا

تغییر مدل و قیمت فروش اینترنت درکشور

تغییر مدل و قیمت فروش اینترنت درکشور

تغییر مدل و قیمت فروش اینترنت درکشور

کمتر از یک ماه آینده، مدل و قیمت فروش اینترنت درکشور تغییر می کند و فروش اینترنت «حجمی» به فروش اینترنت با «مصرف منصفانه» تغییریابد؛ مدلی که در کشورهای دیگر نیز کاربرد دارد.

Share