بالا

شرکت Apple با همین نام به اینستاگرام پیوست

اینستاگرام

شرکت Apple با همین نام به اینستاگرام پیوست

جالب است که در همین مدت کوتاه ، این اکانت ،تعداد زیادی را به خود جذب کرده است

Share