بالا
 

ارتباط با ما

* تلفن تماس :

دفتر کانادا: ۶۸۶۶ ۶۳۷ (۶۳۷) ۹۸+

* تکنوآرک در ایران:

– ۹۱۲۶۴۵۶۸۱۶ ۹۸+

– ۲۱۷۷۲۶۳۳۹۸ ۹۸+

 

* نشانی دفتر کانادا:

                                                                                                                                                                                            #۴۰۱, ۳۶۶۰ Midland Ave., Toronto, Ont., M1V 0B8

* آدرس ایمیل : info@tkarc.com

تماس با ما