بالا

خودآموزی Tag

در دانشنامه ویکی پدیا، آموزش مجازی اینگونه تعریف شده است:

آموزش مجازی شیوه ای برای طراحی، تدوین، ارائه و ارزشیابی آموزش است که از قابلیتها و امکانات الکترونیکی برای کمک به یادگیری بهره می گیرد.